Salgs- og Leveringsbetingelser

Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt i overslag/tilbud eller senere ordrebekræftelse, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer mellem Alpha VVS Teknik ApS, CVR- nr. 28123779 Mesterlodden 29, 2820 Gentofte (herefter ”Alpha VVS Teknik”) og Bygherren.

 

Tilbud og ordrebekræftelse

Skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Fremsender Alpha VVS Teknik en ordrebekræftelse, skal Bygherre straks gennemgå bekræftelsen inkl. betingelserne og gøre opmærksom på eventuelle fejl. Ordrebekræftelse inkl. gældende betingelser er bindende indenfor 8 arbejdsdage efter datering.

Skriftlige tilbud og ordrebekræftelser omfatter alene de ydelser, der er specificeret og ud fra kendte projektoplysninger. Senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

 

Aftalegrundlag

AB Forbruger (rev. juni 2012) er gældende for aftaleforholdet, når den samlede ydelse over stiger 25.000 kr. inkl. moms, dog med de fravigelser som fremgår af Alpha VVS Teknik`s tilbud og senere ordrebekræftelse, samt nærværende Betingelser.

Ved samlede ydelser mindre end eller lig 25.000 kr. inkl. moms gælder Alpha VVS Teknik´s tilbud eller senere ordrebekræftelse samt nærværende Betingelser.

 

Arbejdets udførelse

Ydelser leveres i henhold til Alpha VVS Teknik´s tilbud eller ordrebekræf telse.

Bygherren leverer byggestrøm, skurvognsfaciliteter, tilslutningsafgifter samt alle de for byggeriet nødvendige tilladelser. Bygherren skal sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til ejen dommen.

Bygherre har pligt til at oplyse om særlige forhold på ejendommen.

Udgifter til evt. vinter og vejrligsforanstaltninger er ikke indregnet i ydelsen og beregnes som     et særskilt tillæg til aftalen.

 

Entreprisesum

Alle priser angives i danske kroner inkl. moms og andre afgifter. Er der aftalt en fast entreprisesum er den gældende i 3 måneder fra aftalens indgåelse.

For den del af arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i overensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks og af leveringsdatoen som nyt indeks. Differencen mellem basisindeks og nyt indeks udgør regule ringen i procent.

 

Skaffevarer

Specielt fremstillede eller skaffevarer betales sædvanligvis med 1/3 ved bestilling og tages ikke retur. Såfremt fabrikanten produktet yder en garanti, som Kunden kan støtte ret på, vil alene fabrikanten hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod Alpha VVS Teknik som følge af fabrikantens garanti.

 

Specialværktøj

Såfremt der indgår brug af specialværktøj såsom nedbrydningsværktøjer, gravemaskiner, rensemaskiner, monteringsværktøjer og lignende afregnes brugen heraf særskilt.

 

Betaling

Fakturering og betaling sker i overensstemmelse med AB Forbruger (rev. juni 2012) med  undtagelse af § 25, stk. 2, 2. pkt.

Ved forsinket betaling beregnes pålægges et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Ved større opgaver fremsendes aconto opkrævninger i henhold til det aftalte ved tilbudsgivning.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Såfremt Bygherren ikke betaler til forfald, er Alpha VVS Teknik berettiget til at tilbageholde endnu ikke leverede ydelser (standse arbejdet) og- eller annullere aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 5 kalender dage.

 

Ændringer

Alpha VVS Teknik forbeholder sig retten til at ændre i konstruktioner og udførelsesmetoder, såfremt der ikke er tale om en forringelse af kvaliteten eller af det håndværksmæssige arbejde og ændringen ikke medfører væsentlige visuelle forandringer.

Ved ekstraarbejder forstås arbejder der ikke er nævnt i tegninger og materialebeskrivelser.

Alpha VVS Teknik er ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder uden at der foreligger skriftlig aftale herom.

 

Tidsplan og forsinkelse

Med mindre andet er aftalt, leveres entreprisen efter Alpha VVS Teknik´s bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved fremsættelse af tilbud, ordrebekræftelse eller indgåelse af aftale.

Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som          rettidig levering, således at Bygherren ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser over for Alpha VVS Teknik.

Alpha VVS Teknik forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.

Alpha VVS Teknik tager forbehold for indtrufne forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, force majeure og andre udefra kommende begivenheder (COVID-19). I sådanne tilfælde er Alpha VVS Teknik berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

 

Afleveringsforretning, mangler og reklamation

Ved entreprisesummer over 250.000 kr. inkl. moms gælder, at Alpha VVS Teknik ved entreprisens færdigmelding indkalder, med minimum 10 arbejdsdages varsel til afleveringsforretning.

Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tids punkt medmindre Bygherren straks gør indsigelser imod tidspunktet. I givet fald angives nyt tidspunkt for afleveringsforretningen, dog skal afleveringsforretningen – med eller uden Bygherrens medvirken – gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra færdigmeldingstids- punktet.

Ovenstående gælder ligeledes ved mindre entreprisesummer, hvis Alpha VVS Teknik ønsker dette.

I forbindelse med afleveringen udarbejdes sædvanlig mangelliste, som underskrives af begge parter.

Mangler som påvises ved afleveringen skal være afhjulpet senest 8 uger efter afleveringen med mindre andet er aftalt.

Alpha VVS Teknik har ret og pligt til at udbedre evt. mangler, der påvises efter afleveringen.

Efter afholdelse af afleveringsforretning kan Bygherren ikke påberåbe sig mangler, som Bygherren ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen var – eller burde have været bekendt med.

 

Alpha VVS Teknik´s ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Byg- herren, af konstruktioner som er foreskrevet af Bygherren, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Bygherrens side og

omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, her under mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Bygherrens side, ændringer i leve rancen foretaget af Bygherren uden Alpha VVS Teknik´s skriftlige samtykke, eller reparationer som Bygherren har udført på fejlagtig måde såvel som normal slitage og forringelse.

Alpha VVS Teknik har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

Evt. garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til Bygherren, hvor efter Bygherren må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten.

 

Sikkerhedsstillelse

Alpha VVS Teknik kan til enhver tid kræve, at Bygherren stiller den i AB Forbru ger § 11 omtalte sikkerhed. Garantien ophører, når Alpha VVS Teknik er blevet fyldestgjort for alle de krav, som denne har i anledning af aftaleforholdet med Bygherren.

Alpha VVS Teknik stiller normalt ikke sikkerhed jf. AB Forbruger. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB Forbruger kræves, betales omkostningerne hertil af Bygherren.

 

Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Alpha VVS Teknik´s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtel ser, er Bygherren berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Alpha VVS Teknik´s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller 50 % af det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til el ler direkte forbundet med erstatningskravet.

Alpha VVS Teknik er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Bygherren for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Alpha VVS Teknik er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb, som ikke er dækket af forsikring.

 

Datasikkerhed

Kundeoplysninger videregives eller videresælges ikke til tredjemand, og Alpha VVS Teknik registrerer kun personoplysninger, hvis kunden giver samtykke. Samtykke afgives ved accept af en ordre og personoplysninger opbevares i maksimalt fem år, pga. regnskabsregler.

 

Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved Bygherres værneting.

 

Ekstraordinære omstændigheder

Grundet ekstraordinær mangel på råvarer til bl.a.plast-,  jern- og metal-produkter er priserne i øjeblikket stærkt stigende. Vi oplever her og nu ikke problemer med levering fra vores leverandører, men kan ikke garantere, at der ikke fremadrettet kommer problemer med længere leveringstider end normalt.

Såfremt vi oplever ekstraordinære prisstigninger fra vores leverandører og/eller kursstigninger på fremmed valuta, vil de anførte priser skulle betragtes som dagspriser, og ved ordre vil vi tillade os at debitere til de på leveringsdagen gældende priser. Gyldigheden på tilbuddet vil i så fald træde ud af kraft. Priser på øvrige materialer, som ikke er angivet i dette tilbud, vil altid blive debiteret til de på leveringsdagen.