Sikring af drikkevand

Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet, men det er afgørende, at det rene vand ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer.

Sikring af vandinstallationer

Vores drikkevand er af meget høj kvalitet, og det skal vi værne om. Derfor er det vigtigt, at det rene drikkevand fra vandforsyningen ikke forurenes af tilbagestrømmende vand fra bygningernes nedslidte, eller direkte forkerte vandinstallationer.

Vandforsyningerne arbejder ud fra en strategi om, at skabe tryghed for kunderne og der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser. Strategien betyder blandt andet, at man ikke kun ønsker at leve op til gældende lovkrav men, at vandforsyningerne ønsker at fremstille drikkevand som en vigtig fødevare på lige fod med mælk, juice, læskedrikke m.v.

 

Drikkevandskontrol

Vi sikre at drikkevandet i din ejendom lever op til gældende krav om vandinstallationer

Drikkevandssikkerhed omhandler os alle og uanset hvilken position en bygningsejers ejendom har, kan man være sikker på at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

Siden 2019 har vi været certificeret partner under Dansk Drikkevandskontrol. Her igennem har vi i dag adgang til mere end 30 års erfaring indenfor eftersyn, skadesopklaring og sikring af bygningers vandinstallationer.

For at hjælpe dig, kan vi sammen med Dansk Drikkevandskontrol udstede en vandinstallationsattest, som på linje med fødevareindustriens smileyordning dokumenterer, at din bygnings drikkevandsinstallationer lever op til myndighedernes krav.

Vi støtter op om FN’s verdensmål

En del af FN’s verdensmål er, at sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

Her indgår det som delmål, at inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Sikring af afløbsinstallationer:

De stadigt hyppigere skybrud medfører ofte store udfordringer for både private og erhverv, idet de kraftige nedbørsmængder er vanskelige at aflede gennem kloakledningsnettet.

Store skybrud kan man i sagens natur ikke gardere sig imod, men man kan alligevel godt sikre en del af sin ejendom mod opstemning af kloakvand ved, at installerer et højvandslukke i sin kælderinstallation.

Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i bygningens kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Højvandslukke er en af flere løsninger, der kan vælges hvis man har oplevet at få ildelugtende kloakvand op gennem et toilet eller et afløb i kælderen og derved har fået oversvømmelse. Tilsvarende som for vandinstallationer er bygningsejeren også her ansvarlig for kloakken på sin matrikel frem til skelbrønden, mens kommunen er ansvarlig for kloakrørene fra skelbrønden og ude i vejen.

Lovpligtige serviceaftaler:

Det er lovkrav at komponenter og løsninger til sikring af vand- og afløbsinstallationer bliver efterset og vedligeholdt minimum én gang årligt. For at sikre vores kunder mod “forglemmelser” tilbyder vi gerne en service- og vedligeholdelsesaftale, hvor vi tager ansvar for at eftersyn og funktionstest bliver foretaget.

Aftalen afstemmes løbende med gældende bestemmelser og regulativer og sikre derved bygningsejeren mod eventuelle myndighedskrav eller påbud fra lokale forsyningsvirksomheder.